Ondersteuningsplanraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband en bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeel van de aangesloten scholen. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. In dit plan staan de afspraken voor de komende vier jaar over onder meer de basisondersteuning en extra ondersteuning. Daarnaast kan de OPR op eigen initiatief advies geven of onderwerpen aandragen voor bespreking met het samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband voert het overleg met de OPR.

Samenstelling en afvaardiging

De OPR van ons samenwerkingsverband bestaat uit negen ouders en negen personeelsleden. Met oog op een evenwichtige verdeling in Haaglanden loopt de afvaardiging via delegatiegroepen. Elke delegatiegroep kan één ouder en één personeelslid afvaardigen. (Kandidaat)leden van de OPR hoeven zelf geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR) van een school binnen de delegatiegroep. Wel moeten zij door de MR van hun school worden voorgedragen. De samenstelling van de OPR vindt u hier.

Vacatures

Binnen enkele delegatiegroepen zijn er vacatures. De OPR is op zoek naar enthousiaste ouders en leerkrachten die een constructieve bijdrage willen leveren. Hier leest u of er een vacature binnen de delegatiegroep van uw school is en hoe u zich kunt aanmelden.

Meer informatie en contact 

Het OPR-reglement en (jaar)verslagen vindt u hieronder. De OPR is te bereiken via opr@sppoh.nl.

OPR regelement
Notulen OPR vergadering
Jaarverslagen