Wat als mijn kind een andere school nodig heeft?

 

Wat als mijn kind (misschien) een andere school nodig heeft?

Soms vindt de school dat je kind beter naar een andere school kan gaan. Dat kan bij het aanmelden zijn, maar ook als je kind al op school zit. De school zegt dan bijvoorbeeld:

 • Dat ze niet de juiste hulp kunnen
 • Dat een kleine, rustigere klas beter is voor je

Welke hulp je kind precies nodig heeft, staat in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierover overlegt de school altijd met jou. In het OPP kan staan dat je kind beter naar een andere school kan en waarom.

Je kind blijft ingeschreven op school, tot er een andere school is gevonden en jij je kind hebt ingeschreven op de nieuwe school. Je kind moet namelijk altijd naar school kunnen. De school heeft zorgplicht tot jij je kind aanmeldt op een andere school.

Speciaal (basis)onderwijs kan de beste plek zijn. Of een basisschool die andere extra hulp kan geven. Als je kind naar speciaal (basis)onderwijs gaat, moet de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij SPPOH.

Kan je kind (tijdelijk) niet naar school? Bijvoorbeeld door een lichamelijke of psychische beperking? Dan kan de Variawet uitkomst bieden. Met de Variawet kun je, samen met de school, op zoek naar andere mogelijkheden.

De Variawet regelt dat je kind meer hulp op maat kan krijgen. Bijvoorbeeld door tijdelijk onderwijs in deeltijd te volgen. Het doel is dat je kind zich zo ontwikkelt dat het weer helemaal naar school kan.

Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?

De oude school moet informatie over je kind geven aan de nieuwe school. Die nieuwe school kan een andere gewone basisschool of middelbare school zijn – of speciaal (basis)onderwijs.

 

De school geeft de informatie in een onderwijskundig rapport (OKR). In het onderwijskundig rapport staan 5 onderdelen met informatie:

 • Administratieve gegevens, zoals naam en geboortedatum
 • Leerresultaten en schooladvies
 • Sociale en emotionele ontwikkeling en
 • Informatie over begeleiding
 • Of je kind vaak heeft verzuimd (niet op school is geweest)

De school maakt het OKR. Maar jij mag de school vragen om jouw opmerkingen erbij te zetten.

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO)?

Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn anders:

 

Speciaal basisonderwijs

Dit onderwijs valt onder dezelfde wet als de gewone basisschool. De kinderen leren dan ook hetzelfde als op de gewone basisschool.

Speciaal onderwijs

Dit onderwijs valt onder een andere wet. Het heeft andere leerdoelen. Je kind moet dus andere dingen geleerd hebben aan het eind van de schooltijd.

Op de website van scholenwijzer vind je alle scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de regio.

Wat is speciaal basisonderwijs (SBO)?

Op scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) kunnen kinderen terecht die moeilijk leren of die gedragsproblemen hebben. Ook kinderen die te maken hebben met problemen in de opvoeding, kunnen hier terecht.

De klassen zijn meestal kleiner, zodat er minder prikkels zijn. Ook is er méér extra hulp. De leerdoelen (dus wat kinderen aan het eind van de schooltijd moeten kunnen) zijn dezelfde als op een gewone basisschool.

Plaatsing op een sbo-school werkt anders dan een gewone school. De school moet voor plaatsing een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij SPPOH.

Er kan een wachtlijst zijn voor het speciaal basisonderwijs. Totdat je kind daar terechtkan, houdt de oude school de zorgplicht. Zij moeten onderwijs geven. Als je kind is ingeschreven bij de nieuwe school, krijgt die school de zorgplicht.

Wat is speciaal onderwijs (SO)?

Sommige kinderen hebben meer en andere ondersteuning nodig dan de (speciale) basisschool biedt. Voor deze leerlingen zijn er scholen voor speciaal onderwijs (so):

 

 • Het kan gaan om kinderen met psychische of lichamelijke
 • Er zijn ook so-scholen voor kinderen met gedragsproblemen of een verstandelijke beperking.

 

Plaatsing op een so-school werkt anders dan een gewone school. De school moet voor plaatsing een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij SPPOH.

Vroeger werden scholen voor speciaal onderwijs ingedeeld in 4 soorten. Die werden ‘clusters’ genoemd. Nu is dat niet meer zo. Maar toch worden die clusters soms nog zo genoemd. Daarom leggen we hier uit wat de clusters zijn.

Cluster 1: blinde of slechtziende kinderen (een visuele handicap).
Cluster 2: kinderen die moeite hebben met horen, taal en/of spreken.
Cluster 3: lichamelijke handicap of verstandelijke beperking (zeer moeilijk lerende, langdurig zieke kinderen of kinderen met epilepsie).
Cluster 4: kinderen met gedragsproblemen en psychiatrische problemen.

De scholen die ondersteuning bieden aan de leerlingen uit cluster 1 en 2 maken geen deel uit van SPPOH. Wel werkt SPPOH samen met deze scholen. Scholen die gespecialiseerd zijn in cluster 3 en 4 maken wel deel uit van SPPOH.

Of je kind beter naar het so kan, blijkt uit het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het OPP wordt besproken met jou als ouder.

Er kan een wachtlijst zijn voor het speciaal onderwijs. Totdat je kind daar terecht kan, houdt de oude school de zorgplicht. Zij moeten onderwijs geven. Als je kind is ingeschreven bij de nieuwe school, krijgt die school de zorgplicht.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Als je kind naar het speciaal (basis)onderwijs gaat, vraagt de school waar je je kind hebt aangemeld een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij SPPOH. Zij beslissen of je kind toelaatbaar is voor het speciaal onderwijs.

SPPOH vraagt hiervoor advies aan twee deskundigen. Bijvoorbeeld een orthopedagoog, psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker of arts.

In de TLV staat ook welke hulp je kind nodig heeft. En of SPPOH geld krijgt van de overheid om voor je kind passend onderwijs te regelen. Het schoolbestuur van de school voor speciaal (basis)onderwijs beslist vervolgens of ze je kind toelaten.

Meestal heeft het schoolbestuur hiervoor een Commissie van Begeleiding. De school bekijkt onder meer:

 • Of de hulp die je kind nodig heeft, past bij hun onderwijs
 • Of de school waar je kind nu op zit, nog iets extra’s kan

Ben je het niet eens met de aanvraag van de TLV of met het besluit over de TLV? Dan kun je in bezwaar gaan bij de landelijke bezwaaradviescommissie.

Wat als ik het niet eens ben met het aanvragen van een TLV?

Meestal zijn school en ouders het eens over de plaatsing op het speciaal (basis) onderwijs. Maar je kunt bezwaar maken als je het niet eens bent met de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of met het advies hierover.

Dat bezwaar dien je in bij de landelijke bezwaaradviescommissie. De commissie geeft dan een advies aan SPPOH. SPPOH neemt dan een beslissing over het bezwaar.

Kan mijn kind terug naar een gewone school?

Ja dat kan. Als de school, jij en je kind dat het beste vinden. De school waar je kind nu op zit, kan helpen om een school te vinden die de juiste hulp kan geven. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke hulp een school kan geven.

Wat als mijn kind naar een (gespecialiseerde) school gaat die ver weg is?

Een school voor speciaal (basis)onderwijs is vaak verder weg van huis. Daarom kunnen kinderen die naar dit onderwijs gaan, vaak gebruikmaken van leerlingenvervoer. Hiervoor gelden voorwaarden. Dit verschilt per gemeente.

Bij leerlingenvervoer wordt je kind opgehaald en weer thuisgebracht door een busje of taxi. Maar naast een (taxi)bus kan het ook gaan om vergoedingen voor het openbaar vervoer en voor de auto of fiets.

Leerlingenvervoer kun je aanvragen bij je gemeente. Ontdek hoe het werkt in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.